Comisia paritară

 1. Temei legal : art.3, art.4 lit. b , art.6. alin 1 şi 2 ,precum şi cele ale art.34 din Hotărîrea Guvernului nr.833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. O.P . nr.242/14.12.2015
 3. Componenţă :

Funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ.

 1. Principalele atribuţii :
 • propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice;
 • analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice;
 • analizează şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcţionarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice;
 • participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora şi elaborează proiectul acordului colectiv;
 • urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici;
 • întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
ORDINUL PREFECTULUI NR. / DIN CONŢINUT
380 din 27.10.2022 privind stabilirea perioade în care se desemnează reprezentaţii funcţionarilor publici în comisia paritară constituită la nivelul Iinstituţiei Prefectului – judeţul Neamţ