Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Temei legal:

 • prevederile art. 3 şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial al Ministerului Afacerilor Interne, prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” şi alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OP nr. 110 din 2018.

 

Componenţă:

 • PREŞEDINTELE STRUCTURII : Subprefect
 • MEMBRII STRUCTURII :Şef Serviciu Afaceri Europene, Şef Serviciu Verificarea Legalităţii Actelor, Şef serviciu Financiar – contabilitate, Şef serviciu SPCEEPS, Şef serviciu SPCRPIV, Şef birou Resurse Umane;
 • SECRETARIATUL STRUCTURII : Consilier superior/consilier integritate, Consilier juridic , Corpul de Control al Prefectului

 

Principalele atribuţii:

 • realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
 • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
 • respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
 • dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.
 • asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;
 • asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern/managerial;
 • asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern/managerial;
 • stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;
 • supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;
 • reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;
 • înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative;
 • asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;
 • separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredinţate unor persoane diferite;
 • asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
 • accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.