Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Temei legal:

 • art. 4 alin 6 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1054/2005;
 • OP nr. 113 din 2018;

Componenţă:

 • Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale;
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean;
 • Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică;
 • Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional;
 • Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie;
 • Instituţia prefectului;
 • 4 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale;
 • 4 reprezentanţi ai confederaţiilor patronale;
 • 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Principalele atribuţii:

 • promovează abordarea integrată a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi cu scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
 • include principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
 • evaluează stadiul aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu, la nivel local;
 • elaborează recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi   programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • promovează schimbul de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
 • promovează propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • pune la dispoziţia mass-mediei locale informaţii referitoare la experienţele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • elaborează rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
 • COJES îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către CONES sau prevăzute în alte acte normative;
 • În realizarea atribuţiilor sale, COJES furnizează informaţii şi colaborează cu instituţiile şi structurile asociative prevăzute în anexa la prezentul regulament
 • Secretariatul comisiei este asigurat de către Agenţia pentru Plăţi şi inspecţie Socială