Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Şedinţe ale Comisiei județeane pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Data/Ora Ordinea de zi Materiale aferente Hotărâri

 

 1. Temei legal: Legea 18/1991 republicata; Legea nr. 169/1997 modificata si completata;Legea nr. 1/2000 modificata si completata;Legea nr. 247/2005;H.G. nr. 890/2005 ;Legea 67/2010
 2. OP nr. 67 din 22.03.2018;
 3. Principalele atribuţii:
 • participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a instruirilor comisiilor locale;
 • verifică existenţa, la comisiile locale repartizate, a legilor funciare, a regulamentului de aplicare a acestora, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
 • îndrumă şi controlează activitatea comisiilor locale repartizate;
 • verifică temeinicia şi legalitatea propunerilor înaintate de comisiile locale repartizate, îndeosebi cu privire la existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
 • întocmesc proiecte de hotărâri privind validarea sau invalidarea, după caz, a propunerilor înainte de comisiile locale; redactează referatele de aprobare la proiectele de hotărâri;
 • redactează referate cu propuneri de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
 • operează modificările aprobate de comisia judeţeană în documentaţiile validate, existente la nivelul colectivului de lucru;
 • ţin evidenţa documentaţiilor primite de la comisiile locale repartizate;
 • operează în evidenţa proprie menţiuni cu privire la numărul şi data hotărârilor prin care s-au soluţionat propunerile care fac obiectul documentaţiilor primite, precum şi cu privire la numărul şi data titlurilor de proprietate emise sau, după caz, modificate, înlocuite sau desfiinţate;
 • întocmesc proiectele de hotărâri şi, pe baza acestora, dosarele pentru acordarea de despăgubiri în situaţia în care restituirea în natură a terenurilor agricole şi/sau forestiere nu este posibilă;
 • soluţionează petiţii care au ca obiect activitatea comisiilor locale repartizate.