Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

  1. Temei legal: art. 5 DIN Legea nr. 165/2013;
  2. O.P. nr. 218 din 2.07.2013;
  3. Componența:

– reprezentant al instituției prefectului;

– primarul unității administrativ-teritoriale;

– secretarul unității administrativ-teritoriale;

– specialist măsurători topografice și în identificarea tarlalelor și parcelelor din cadrul unității administrativ-teritoriale;

– reprezentant oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară;

  1. Principalele atribuții:

– identifică izlazurile comunale şi celelalte terenuri agricole şi forestiere aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;

– solicită autorităţilor şi instituţiilor publice care au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului datele necesare completării anexelor nr. 1 – 9;

– întocmeşte situaţia disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;

– centralizează şi gestionează toate datele şi informaţiile tehnice puse la dispoziţie;

– ia măsuri pentru asigurarea integralităţii şi corectitudinii transpunerii în format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii închise, în sistem naţional de proiecţie, în format .dxf;

– propune prefectului sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de împiedicarea în orice mod a activităţii comisiei, conform art. 36 din Legea nr. 165/2013;

– sesizează organele competente în situaţia în care, în procesul de inventariere, se constată existenţa unor titluri de proprietate emise cu încălcarea dispoziţiilor legale;

– întocmeşte anexele nr. 1 – 8.