Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

 1.  Temei legal: ar 4 din Regulamentul aprobat prin HG nr.786/1993;
 1. OP nr. 98/2015;
 2. Componenţă:
 • primarul localităţii, ca preşedinte al comisiei;
 • reprezentantul Camerei agricole;
 • reprezentantul filialei silvice sau al ocolului silvic;
 • reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Organizare a Teritoriului;
 • reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;
 • reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare;
 • pentru situaţii deosebite şi grave de degradare va participa şi un specialist în domeniu, reprezentant, după caz, al Comisiei ecologice a Academiei Române, al Regiei Autonome a Apelor „Apele Române”, al Oficiului de Studii pentru Pedologie şi Agrochimie, precum şi al altor instituţii similare;
 • proprietarii terenurilor      degradate       care      fac     obiectul     constituirii perimetrului de ameliorare;
 • secretarul consiliului local, care îndeplineşte şi funcţia de secretar al comisiei.
 1. Principalele atribuţii:
 • înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
 • cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi făcută de Camera Agricola, Ocolul Silvic, Agenţia pentru Protecţia Mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate şi se depune la secretariatul comisiei;
 • constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinătăţile şi delimitează prin tarusare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-apărare şi de consolidare;
 • determină şi delimitează parcelele de proprietari, din cuprinsul şi din afara perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi natura folosinţelor agricole sau silvice existente;
 • identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi constată cauzele care le-au generat;
 • fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finanţarea lucrărilor publice şi resursele de finanţare;
 • stabilesc   restricţiile   care   sunt   necesare   pentru   constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;
 • identifică terenurile care urmează sa fie utilizate pentru depozite de deşeuri urbane;
 • concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentaţie alcătuită din: schiţa perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal încheiat la acest scop şi fişa perimetrului de ameliorare.