Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

 1. Temei legal: HG 430/2001 modificată şi completată prin HG 522/2006
 2. OP nr. 115 din 2018
 3. Principalele atribuţii:
 • participă, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi cu reprezentanţi ai minorităţii romilor, la evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi.
 • monitorizarea aplicării proiectelor/programelor destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor.
 • identificarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi.
 • înaintarea de propuneri referitoare la iniţierea de acţiuni de informare, prevenire şi combatere a discriminării romilor din judeţ şi de dezvoltare colaborării dintre structurile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale ale romilor, pe bază de parteneriat.
 • organizarea întâlnirilor GLM.
 • monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei în domeniul îmbnătăţirii situaţiei romilor.
 • întocmirea raportului semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi activitatea structurilor de implementare a stategiei.
 • acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale din subordinea Guvernului care îşi au sediul în judeţ, autorităţiloradministraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale în ceea ce priveşte drepturile minorităţii romilor.
 • acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate experţilor locali pentru romi în vederea formării unor grupe de iniţiativă locală, care să evalueze nevoile comunităţilor locale şi întocmirii planurilor locale de acţiune “Romii2006-2008”.
 • centralizarea planurilor locale de acţiune şi elaborarea Planului judeţean de acţiune