Atribuțiile subprefectului

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect.
(2) Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii privind serviciile publice comunitare – S.P.C.R.P.C.Î.V. Neamţ şi S.P.C.E.E.P.S. Neamţ, conducerea operativă a instituţiei în lipsa prefectului din localitate, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
(3) Conform organigramei aprobată prin O.P. nr 101 / 08.04.2014, subprefectul, în numele prefectului, conduce serviciile publice comunitare .
a) cu privire la activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple:
– urmăreşte soluţionarea cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
– asigură colaborarea cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
– urmăreşte administrarea şi gestionarea registrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
– asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
– urmăreşte înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
– asigură organizarea la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor
simple;
– urmăreşte soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
b) cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare:
– urmăreşte constituirea şi actualizarea registrului judeţean, de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
– urmăreşte organizarea examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
– urmăreşte soluţionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule
rutiere, în condiţiile legii;
– asigură colaborarea cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
– asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
– monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
– asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(3). Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului
– în absenţa prefectului, din localitate, asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului, prin ordin al prefectului;
– contrasemnează ordinele prefectului, pe care le pune în aplicare;
– urmăreşte elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei
prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
– asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
– urmăreşte primirea, distribuirea corespondenţei şi rezolvarea acesteia în termenul legal, cu excepţia celei destinate prefectului;
– urmăreşte elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
– asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;
– gestionează şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
– înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
– acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
– verifică documentaţia şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la care România a aderat;
– exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;
– coordonează grupul de lucru pentru implementarea sistemului de control managerial intern
– exercită competenţele specifice funcţionarului de securitate;
– îndeplineşte alte sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne;
– îndeplineşte alte atribuţii date de către prefect.
(4). Prin Ordin al prefectului îndeplineşte calitatea de şef al structurii de securitate şi în conformitate cu prevederile art. 31 din Anexa la H.G. nr. 585 / 2002, îndeplineşte
următoarele atribuţii:
a) elaborează şi supune aprobării conducerii Instituţiei Prefectului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate. Normele vor avea aplicabilitatea la nivelul tuturor structurilor subordonate, inclusiv a celor două servicii publice comunitare;
b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate al Instituţiei Prefectului, pe baza propunerilor formulate de către toate structurile subordonate şi îl supune avizării D.I.P.I. / S.I.P.I., competent teritorial iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c) coordonează persoanele desemnate din cadrul structurilor subordonate pentru desfăşurarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d) asigură relaţionarea cu D.I.P.I. / S.I.P.I., instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia  informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul structurilor judeţene de imigrări;
f) consiliază conducerea Instituţiei Prefectului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g) informează conducerea Instituţiei Prefectului şi D.I.P.I. / S.I.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h) acordă sprijin D.I.P.I. / S.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru Instituţia Prefectului şi structurile subordonate;
k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru toate structurile subordonate;
l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate pentru structurile subordonate, pe clase şi niveluri de secretizare;
m) prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n) efectuează, cu aprobarea prefectului, controlul privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
p) avizează cererile de multiplicare şi procesele – verbale, de distrugere a informaţiilor clasificate pentru toate structurile subordonate, care nu au prevăzută în organigramă funcţia de director adjunct;
r) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linie INFOSEC, conform normelor în vigoare;
s) pune la dispoziţia şefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor ( CSTIC) lista cu certificatele de securitate / autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul INSTITUŢIEI PREFECTULUI;
ş) monitorizează echipamentele care intră / ies din zonele de securitate.
(5) În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect.