Grupul de lucru pentru derularea POAD

 1. Temei legal: prevederile Hotărârii Guvernului nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate modificată prin HG 627/2015 Anexa 1 – Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – litera D alin. b) ; Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6362/9.10.2017 prin care a fost aprobat Ghidul Solicitantului ”Acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul POAD 2017/2018”.
 2. O.P. nr. 462/12.12.2017
 3. Componenţă:

COORDONATORUL GRUPULUI Subprefectul județului

Reprezentanții INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL NEAMȚ

 • Şef serviciu
 • Consilier
 • Consilier
 • Consilier
 • Consilier

Reprezentanții structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuții în implementarea programului

 • Director executiv – AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ NEAMȚ
 • Director executiv – DIRECȚIA SANITARA VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR NEAMȚ
 • Reprezentantul Consiliului județean Neamț
 • Consilier
 1. Principalele atribuţii:
 • comunică, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarării procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de beneficiari din categoriile menționate la art. 3 alin. (1) pe localități și total județ, adresa depozitului autorității executive a autorității publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit și persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepție, precum și tabelul centralizator, în baza datelor primite de la autoritățile executive ale autorităților publice locale potrivit lit. F.a);
 • solicită serviciilor deconcentrate ale Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și sprijină autoritățile executive ale autorităților publice locale în obținerea, la timp și corect, de date necesare în derularea POAD, în principal:

– numărul de beneficiari pe categorii eligibile și localități necesar a fi comunicat la Ministerul Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de ajutoare alimentare pe țară, județe și localități;

– listele inițiale de distribuție pentru categoriile de la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), corelat cu datele din calendarul procedurilor de achiziție publică și de încheiere a contractelor de furnizare, comunicat de Ministerul Fondurilor Europene, potrivit lit. A.ș), în așa fel încât aceste liste să fie cât mai recente față de momentul distribuției și, în același timp, să ajungă la autoritățile executive ale autorităților publice locale înainte de începerea distribuției. Listele vor fi transmise, sub forma unui tabel, pe suport electronic, pentru fiecare localitate în parte, în ordine alfabetică, separat pentru fiecare categorie menționată la literele de la art. 3 alin. (1) și vor conține următoarele elemente: nr. crt., nume și prenume, CNP, adresă;

 – comunică autorităților executive ale autorităților publice locale datele de livrare și cantitățile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene și este informat de autoritățile executive ale autorităților publice locale cu privire la eventualele modificări ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene;

 • informează săptămânal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livrărilor, în ultima zi lucrătoare a săptămânii de raportare, prin poșta electronică, cu privire la cantitățile de ajutoare alimentare recepționate de autoritățile executive ale autorităților publice locale, menționând localitatea, cantitatea și numărul de proces-verbal;
 • realizează, prin sondaj, pe baza unei analize de risc, misiuni de control la livrarea/recepția și la distribuția ajutoarelor alimentare de către autoritățile executive ale autorităților publice locale;
 • se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații și declanșează controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
 • în baza rapoartelor de control, sesizează instituțiile de drept pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribuției neconforme către persoane neeligibile, deteriorării cutiilor cu ajutoare alimentare, degradării calității ajutoarelor alimentare prin depozitare necorespunzătoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condiții corespunzătoare de pază, alte aspecte sesizate sau reclamate etc., cu informarea operativă a Ministerului Fondurilor Europene;
 • coordonează acțiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuția pe lista inițială, între autoritățile executive ale autorităților publice locale din județ și între județe;
 • trimite la Ministerul Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul județului, centralizând informațiile și sintezele de date primite de la autoritățile executive ale autorităților publice locale, precum și alte date și informări despre derularea POAD la nivelul județului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării POAD la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritățile executive ale autorităților publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;
 • Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț verifică respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de către alimentele cu destinația de ajutoare alimentare, pe tot lanțul de producție și distribuție a acestora, și reclamațiile privind calitatea alimentelor distribuite