Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Şedinţe ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
Data/Ora Ordinea de zi Materiale aferente
24.10.2019 orele 12.00 aici aici aici
27.08.2019 orele 10.00 aici aici
18.07.2019 orele 10.00
aici aici
30.05.2019 orele 10.00 aici aici
02.04.2019 orele 15.30
aici
 27.03.2019 orele 11.00
aici
14.02.2019 orele 10.30
aici
29.01.2019 orele 12.00 aici

 


1. Temei legal:
     art. 1 din HG nr. 499/2004;
     OP nr. 99 din 2018;
     ROF aprobat prin Hotărârea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (Anexa3);

2. Componenţă: prefectul judeţului, subprefectul judeţului, preşedintele – director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, directorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Prestaţii Sociale, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Neamţ, inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, directorul executiv la Direcţiei de Sănătate Publică, Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice

3. Principalele atribuţii:

  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate conducerii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Afacerilor Interne
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Cap. I. Prevederi generale
Art. 1. – Prezentul R.O.F., stabileşte normele privind organizare şi funcţionarea Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, constituit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004.
Art.2. – Activitatea Comitetului are caracter consultativ şi vizează
următoarele aspecte :
–      asigurarea unor relaţii de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice
–      consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;
–   monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în cadrul întâlnirilor Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru problemele Persoanelor Vârstnice
Cap. II. Organizare
Art. 3. – Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele
Persoanelor Vârstnice este formată din:
–      prefect, reprezentanţi ai : Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Neamţ, Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Neamţ, Casei Judeţene de Pensii Neamţ, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ, Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, numiţi prin ordin de către prefect.
–   Reprezentanţi ai organizaţiilor judeţene de pensionari
–   Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice
Membrii desemnaţi îşi pot numi supleanţi, a căror prezenţă este acceptată, doar în condiţiile absenţei temeinic justificate a titularului
Art. 4. – Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă Prefectura Neamţ se asigură de către prefectul judeţului.
Art. 5. – Secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă   Prefectura Neamţ este asigurat de un consilier din cadrul Direcţiei pentru integrare europeană, dezvoltare economică şi monitorizare servicii publice deconcentrate, cu participarea unui reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
Cap. III Atribuţii
Art. 6. Atribuţiile Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice sunt, în principal următoarele:
–      analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;
–   elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
–      elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei şi a ministerului Administraţiei şi Internelor
Cap. IV. Funcţionarea
Art.7. – Plenul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice se întruneşte, în principiu, în şedinţe ordinare lunare, la convocarea prefectului. Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice au loc la sediul Prefecturii.
Art.8. – Conducerea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice are în atenţie următoarele :
–      dispune, în baza celor convenite cu partenerii de dialog civic, direcţionarea spre rezolvare a   problemelor către autorităţile locale abilitate sau, după caz, către cele centrale implicate sau interesate;
–      asigură relaţia cu mass-media locală şi transparenţa necesară a lucrărilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
–      la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pot fi invitate şi alte persoane, funcţie de problematica dezbătută.
Art. 9. – Propunerile ce vin din partea reprezentanţilor organizaţiilor judeţene de pensionari se fac în scris şi se depun la secretariatul comitetului cu cel puţin trei zile înainte de discutarea acestora.
Materialele elaborate de Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Comisia de Dialog Social se adoptă prin consens.
Art. 10. – Partenerii de dialog civic conlucrează la stabilirea tematicii întâlnirilor şi programarea acestora
Art. 11. – Secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii :
–   convocarea membrilor comitetului la şedinţele acesteia
–   întocmirea şi comunicarea ordinii de zi
–   difuzarea materialelor de lucru pentru şedinţele Comisiei
–   redactarea procesului verbal pentru fiecare şedinţă
–   alte activităţi stabilite de plenul Comitetului